Startsidan  
Boende
Bostadsanmälan
Uthyrningspolicy s.1
Uthyrningspolicy s.2
Uthyrningspolicy s.3
Områden
Sök bostad/Lediga

6.   Hyresavtalet

6.1.  Bekräftelse för tecknande av hyreskontrakt

Från det att Norsjölägenheter har kontaktat dig via telefon eller mejl om att du tilldelats hyresavtalet, ska du bekräfta om du vill skriva kontrakt senast dagen efter. Du kan återkoppla via telefon eller mejl.

Har Norsjölägenheter inte fått kontakt med dig nästa dag har vi rätt att tilldela lägenheten till nästa person i kön. Det är därför ditt ansvar att vara tillgänglig (via telefon eller mejl) när du tackat ja till en lägenhet. Undantag gäller om du meddelat i förväg att det inte är möjligt på grund av specifika omständigheter.

6.2.  Återbud av lägenhet

Skulle du som tackat ja till en lägenhet ångra dig och du inte har undertecknat kontraktet så annulleras/upphävs det. Du får då tillbaka dina ködagar och ditt svar klassas som ett nej och du spärras i 6 månader från att söka ny lägenhet. Är kontraktet tecknat gäller ordinarie uppsägningsregler.

6.3.  Tecknande av hyreskontrakt

När du bekräftat att du vill skriva hyreskontrakt finns det tre tillvägagångssätt för dig att signera kontraktet, detta ska du meddela till oss i samband med din bekräftelse.

A.     Hyreskontraktet kan signeras på plats vid Norsjölägenheters kontor på Nygatan 27.

B.      Hyreskontraktet kan skickas via mejl och skrivas under med Bank-ID.

C.     Hyreskontraktet kan skickas i pappersform via post till önskvärd adress.

Hyreskontraktet ska skall skrivas under och skickas tillbaka inom sju dagar från att vi skickade kontraktet. Vi utgår från poststämpelns datum. Norsjölägenheter har rätt att annullera kontraktet och erbjuda lägenheten till nästa i kön om du inte skrivit under hyresavtal inom överenskommen tid.

Meddela oss om det skulle dyka upp hinder.

I samband med kontraktsskrivningen får den blivande hyresgästen information om hur det är att bo i en

Norsjölägenheters lägenhet samt annan praktisk information.

6.4.  Skrivas in i befintligt hyreskontrakt

För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal ska något av följande gälla:

·  att personen är make/maka eller registrerad partner

·  att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre år och lever under äktenskapliga förhållanden

Den tillkommande personen ska uppfylla Norsjölägenheters grundkrav. Ködagar för den person som

läggs till i ett befintligt kontrakt nollställs.

 

7.   Uppsägning av lägenhet

7.1.  Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre hela månader från månadsskiftet efter uppsägningsdagen. Uppsägningen ska vara Norsjölägenheter tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Vi utgår från poststämpelns datum om den postats, om den lämnas manuellt i brevlåda utgår vi från den dag posten hämtas in. Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag.

I dessa fall räknas endast uppsägningar som inkommer följande vardag före kl. 12.00.

Uppsägning via mejl och via hyresgästsidan hem.dinhyresvard.se måste bekräftas inom 5 dagar genom att skicka eller lämna in en påskriven uppsägningsblankett till Norsjölägenheter.

7.1.1.  Uppsägningstid vid dödsfall

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad om inte längre tid önskas. Kan bara sägas upp av dödsbodelägare och intyg ska uppvisas.

7.2.  Rutiner vid uppsägning

När en uppsägning kommit in till Norsjölägenheter bekräftar vi den skriftligt. Vid uppsägning av din lägenhet behålls dina ködagar.

Är det flera parter som står som hyresgäst gemensamt får någon av dessa säga upp kontraktet om denne inte önskar vara hyresgäst längre. Om den andra parten vill behålla kontraktet måste denne omgående kontakta Norsjölägenheter och göra anspråk på lägenheten. Den kvarboende parten måste uppfylla Norsjölägenheters grundkrav.

Alla eventuella sidoavtal sägs automatiskt upp till samma datum som lägenheten.

När vi fått in en uppsägning börjar vi direkt att jobba med att hyra ut lägenheten. Därför finns det mycket små möjligheter att kunna ångra en uppsägning och det är inte heller en rättighet.

Du som utflyttande hyresgäst måste enligt hyreslagen vara behjälplig med visning av lägenheten till kommande hyresgäst. Visning sker vanligtvis två-tre veckor efter att uppsägningen kommit in till oss. Ni får välja dag och tid som passar er inom detta spann.

7.2.1.  Överenskommelse om att låta ny hyresgäst teckna hyreskontrakt tidigare

Vill du ge nästa hyresgäst möjlighet att ta över din lägenhet tidigare måste du lämna oss en fullmakt för detta, kontakta vår kundtjänst för att få blanketten. Om nästa hyresgäst önskar att hyreskontraktet ska skrivas om till ett tidigare datum och vi godkänner det blir din uppsägningstid förkortad.

7.2.2.  Vid renovering av lägenhet i samband med byte av hyresgäst

Om Norsjölägenheter vid förbesiktningen bedömer att lägenheten skall renoveras och att hyresgästen inte kan bo där under renoveringen flyttas inflyttningsdatum fram till dess att renoveringen är klar. Vill hyresgäst renovera flyttar vi inte inflyttningsdatum utan då gäller inflyttningsdatumet och renoveringen görs under tiden de bor i lägenheten.


8.   Besiktningar

8.1.  Förbesiktning

Besiktningen bokas så snart som möjligt efter det att Norsjölägenheter tagit emot en uppsägning. En av våra besiktningsmän utför förbesiktningen för att upptäcka och avhjälpa fel i lägenheten innan utflyttning.

8.2.  Avflyttningsbesiktning

Då bedömer besiktningsmannen normalt och onormalt slitage. Onormalt slitage debiteras avflyttande

hyresgäst vid utflytt.

Besiktningsmannen besiktar även flyttstädningen så att lägenheten är i godkänt skick vid återlämnandet. Blir inte städningen godkänd och det finns tid kan avflyttande hyresgäst ges möjlighet att städa om.

Måste en städfirma tillkallas debiteras kostnaden avflyttande hyresgäst.

Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl. 12.00 första vardagen efter kontraktets slutdatum.

Samtliga utkvitterade nycklar, taggar med mera återlämnas till vår kundtjänst. Om alla nycklar inte återlämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter kontraktets slutdatum blir hyresgästen ersättningsskyldig för kostnaderna för låsbyte. Nycklar får inte lämnas i brevlådan eller i lägenheten, de ska lämnas personligen eller via bud till Norsjölägenheter AB.


9.   Andrahandsuthyrning

9.1.  Krav vid andrahandsuthyrning

Norsjölägenheter tillämpar hyreslagens principer för andrahandsuthyrning. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att man har ett beaktansvärt skäl:

·  Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg/studieintyg erfordras.

·  Prova bo som sambo. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare.

·  Utlandsvistelse (minst fyra månader) kopia på biljett erfordras.

·  Andra beaktansvärda skäl. (tex ålder eller sjukdom med tillfälligt boende/vård på sjukhus, läkarintyg erfordras.

9.2.  Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett, kontakta vår kundtjänst. Normalt sett kan man söka tillstånd för sex eller tolv månader. Därefter kan man ansöka om förlängning, max ett år i taget. Skriftligt godkännande krävs från Norsjölägenheter för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Handläggningstiden beräknas till en månad från att en komplett ansökan har lämnats in.

9.3.  Ansvarig vid andrahandsuthyrning

Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot Norsjölägenheter vid utebliven hyresbetalning, störning och uppkomna skador i lägenheten.

9.4.  Ej tillåtet att överta lägenhet vid andrahandsuthyrning

En andrahandshyresgäst kan aldrig överta en lägenhet. Efter att andrahandsuthyrningen har gått ut ska förstahandshyresgästen meddela Norsjölägenheter om den flyttar tillbaka eller säger upp sin bostad.

9.5.  Olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med Norsjölägenheter vilket leder till att du inte får en lägenhet hos oss de kommande två åren.

9.6.  Skäl att neka en andrahandsuthyrning

Skäl till att neka en person att hyra i andra hand är att personen tidigare har en misskött relation med Norsjölägenheter (orsakat störningar, varit dålig på att betala hyran i tid eller har en skuld till oss).

Vi nekar också att hyra ut i andrahand för att komma undan uppsägningstiden.

 

10.     Överlåtelse

För att överlåta ditt hyreskontrakt måste du ha ett godtagbart skäl. Ansökan görs på särskild blankett, kontakta vår kundtjänst. För att överlåtelse av hyreskontrakt ska godkännas måste den som övertar kontraktet uppfylla Norsjölägenheters grundkrav. Därefter skrivs ett överlåtelsekontrakt där nya hyresgästen tar över samtliga förpliktelser som en förstahandshyresgäst har.

Lägenheten besiktas och kostnader för eventuella skador regleras innan överlåtelsen kan ske. Den inflyttande kan inte göra anspråk på reparationer, tapetbyten, målning mm, men Norsjölägenheter kommer åtgärda direkta fel.

För att överlåtelsen ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre bo kvar i lägenheten. En inneboende har inte rätt att ta över hyreskontraktet. En vän klassas aldrig som närstående.

10.1.     Godkända anledningar till överlåtelse

Godkända anledningar till överlåtelse av hyreskontrakt är:

·    Separation – en part på kontraktet

Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst två år, kontroll skermot folkbokföringen. Insamlade ködagar nollställs för den som tar över hyresavtalet.

·    Separation – två parter på kontraktet

Den ena väljer att säga upp kontraktet och har då tre månaders uppsägningstid gentemot den andra parten. Den kvarboende parten måste kontakta Norsjölägenheter om den vill bo kvar i lägenheten.

·    Dödsfall

Den kvarboende kan överta kontraktet om denne varit sammanboende på samma adress minst två år eller haft för avsikt att sammanbo tillsvidare. Kvarboende får behålla sina ködagar.

·    Överlåtelse till närstående (släktingar, barn, barnbarn)

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin lägenhet kan överlåta den till en närstående som den varaktigt sammanbott med i två år och som är folkbokförd på samma adress.

 

11.     Byta lägenhet

Direktbyte där två parter vill byta boende är reglerat enligt hyreslagen 35 §. Det krävs att du har beaktansvärda skäl. Ansökan till Norsjölägenheter om direktbyte görs via blankett, kontakta kundtjänst. Du som hyresgäst annonserar själv och ansöker tillsammans med ny hyresgäst. Ansökan ska kompletteras med ett personbevis från Skatteverket. Vi gör en sedvanlig kreditprövning så den nya hyresgästen uppfyller Norsjölägenheters grundkrav.

Då lägenhetsbytet görs sägs nuvarande kontrakt upp och lägenheten besiktas. Kostnader för eventuella skador regleras innan överlåtelsen kan ske. Den inflyttande kan inte göra anspråk på reparationer, målning mm, men Norsjölägenheter kommer åtgärda direkta fel.

Garage- och bilplatser kan ingå i ett direktbyte efter en separat överenskommelse. Hyresgästerna bestämmer själva tidpunkt för bytet dock skrivs alltid kontraktet från den första i månaden.

När nytt kontrakt skrivs via direktbyte nollställs dina ködagar.

11.1.     Beaktansvärda skäl för ett direktbyte

Med detta menas:

·  Ändrade familjeförhållanden, om behovet av en större, mindre eller billigare lägenhet beror på tillökning, nytt förhållande, separation eller dödsfall.

·  Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra.

·  Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge.

·  Väsentligt förbättrad bostadsstandard i form av större och/eller nyrenoverad lägenhet.

11.2.     Förutsättningar för ett byte

Hyresgästen ska ha haft hyreskontraktet ett år innan det går att göra ett byte. Nya hyresgästen ska uppfylla Norsjölägenheters grundkrav för att få hyra en lägenhet.

Övernattningslägenhet är en komplementbostad och ej skäl att byta. Norsjölägenheter kan också neka ett byte om vi misstänker svarta pengar.

 

12.   Förtur

Norsjölägenheter utreder inga förturer. Hos oss är det kötiden som avgör vem som får en lägenhet. Enligt ägardirektivet från kommunen ska Norsjölägenheter dock medverka till att lösa Socialförvaltningens behov/förmedling av bostäder.

 

13.   Hyra bilplats

För att kunna hyra och köa till sig en bilplats hos Norsjölägenheter behöver du registrera dig som sökande i Norsjölägenheters bilplatskö, detta gör du genom att kontakta kundtjänst. Hyresgäster prioriteras alltid vid fördelning av bilplatser. Du som inte är hyresgäst kan, beroende på tillgång, eventuellt få hyra en bilplats. För dig som inte hyr lägenhet hos Norsjölägenheter tillkommer 25 % i moms på månadshyran.

Endast i undantagsfall kan vi erbjuda fler än en bilplats per lägenhet. Den extra bilplatsen kan Norsjölägenheter vid behov behöva säga upp.

13.1.     Kontraktstid bilplats

Alla bilplatskontrakt skrivs på ett års bestämd tid med tre månaders uppsägningstid. Därefter övergår det till tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid. Hyr man mer än en bilplats skrivs korttidskontrakt för bilplats nummer två. Om en hyresgäst säger upp sin lägenhet sägs samtliga kontrakt upp med hyresgästen, i detta fall är det tre månaders uppsägningstid på parkeringsplatserna oberoende.

 

13.2.     Byte av bilplats

Vid byte av bilplats har Norsjölägenheter en månads handläggningstid. Det vill säga, om hyresgästen önskar byta bilplats direkt kan hyresgästen välja att betala dubbelt en månad eller vänta med att ta den nya bilplatsen en månad. Vi krediterar inte betald hyra.

 

14.     Hyra förråd

Norsjölägenheter har ett antal extra förråd som hyrs ut separat. Detta är förråd utöver de förråd som är kopplade till lägenheterna. Är du intresserad av att hyra ett extra förråd kontakta kundtjänst. Förråden kan hyras av både hyresgäster och de som inte bor hos Norsjölägenheter. Norsjölägenheter förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

 

14.1.     Kontraktstid förråd

Alla förrådskontrakt skrivs på tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid.

 

14.2.     Ordningsregler förråd

Norsjölägenheter har ordningsregler gällande vad som får förvaras i förråd, se villkor i hyresavtalet. I korthet innebär det att du inte får förvara brandfarligt material eller andra ämnen som kan orsaka skador eller lukter, (lukter som påverkar lokalens skick eller övriga utrymmen i fastigheten). El-utrustning får inte anslutas stadigvarande. Nyttjanderättshavare förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring. I exceptionella fall kan avsteg ske från denna policy

Kontakt
Telnr: 0918-141 51
Mail: info@norsjolagenheter.se
Fler kontakt »

Besökstider:
Måndagar 08:00-12:00
Torsdagar 08:00-12:00

Nygatan 27
935 31 Norsjö.

Boende & Lägenheter
Boende
Bostadsanmälan
Uthyrningspolicy s.1
Uthyrningspolicy s.2
Uthyrningspolicy s.3
Områden
Sök bostad/Lediga

Kundservice
GDPR
Felanmälan
Miljö
Akutplan
Försiktighetsåtgärder Covid-19
Flytt anmälan
Bostadsanmälan
Autogiro
Blanketter
Andrahandsuthyrning
Boendeinformation
Hyresbetalning
Internet
Öppettider
Kabel-TV
Trygghetsboende
Inflyttning
Utflyttning
Uppsägning
Om Norsjölägenheter AB

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse. Norsjölägenheter AB äger fastigheter med 329 lägenheter och ca 7145 m² lokaler.

Läs mer »